Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Politikalar

Aday Çalışan Aydınlatma Metni

Aday Çalışan Aydınlatma Metni

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

a- Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. (Bundan sonra “ERSU” ve/veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Gerek Anayasa, gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, ERSU kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

b- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda şirket içi sistemler, e-posta, telefon, ERSU tarafından kullanılmakta olan web sitesi, başvuru formu ve kariyer portalları vasıtasıyla,

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, ilgili ERSU personeli, destek hizmeti aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitesi) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
 • Açık rızanızın bulunması şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. 

İş başvurusu sırasında yukarıda sayılı yollar ile tarafınızca paylaşılan işbu kişisel veri niteliğindeki ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, daha önceden tarafınızca aydınlatılmış ve rızası açıkça alınmış referans kayıtları, mesleki deneyim, iş tecrübesi, eğitim durumu, sertifikalar, araç kullanım bilgisi, telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları, şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, ücret beklentisi, ücret ödeme şekli, diğer özgeçmiş bilgileriniz (medeni durum, askerlik durumu, yabancı dil vb.), fotoğraflarınız, eğitim, hobi ve sosyal etkinliklere ilişkin verileriniz veya tarafınızca aleni hale getirilen diğer kişisel verileriniz bu bilgilendirme kapsamında veri işleme faaliyetleri konusu olmaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte, tarafınızın kendi inisiyatifiyle (ilgili kişinin talebi/rızası/alenileştirmesi) ilettiği engellilik, sağlık raporu, hükümlülük durumu, sabıka kaydı gibi özel nitelikli kişisel veriler Şirketimizce talep edilmedikçe arşivlenmez.

(Bu tür özel nitelikli kişisel verilerin Şirketimiz tarafından talep edilmedikçe kati surette iletilmemesi önemle rica olunur!)

c- Toplanan Kişisel Verilerin Ne Olduğu, Hangi Amaçla İşleneceği, Yasal Dayanak ve Aktarımı

Sizden iş başvuru formu kanalıyla topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda bu husus açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri, toplanma yöntemi, toplama ve işleme amacımız, yasal dayanak ve üçüncü kişilere aktarım şartları gösterilmiştir:

ADAY ÇALIŞAN

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi/Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi/ Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini/ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi/İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması /İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi/İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi/Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi                                                                                                                                                                                      

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitesi, işe başvuru matbu form, başvuru formu, elektronik posta, telefon, kısa mesaj, faks, posta/kargo, ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İkametgah Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi/Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi/İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi/İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması /İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi/İş Sürekliliğinin Sağlanması  Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitesi, işe başvuru matbu form, başvuru formu, elektronik posta, telefon, kısa mesaj, faks, posta/kargo, ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Askerlik Durumu, Referans Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi/Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi/İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması                                                                  Ücret Politikasının Yürütülmesi/Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitesi, işe başvuru matbu form, başvuru formu, elektronik posta, telefon, kısa mesaj, faks, posta/kargo, ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4-Mesleki Deneyim Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler:

Diploma/Transkript Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Geçmiş Tecrübeler vb.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi/Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi /Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi/İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması /İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi/Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Yasal Dayanağı:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitesi, işe başvuru matbu form, başvuru formu, elektronik posta, telefon, kısa mesaj, faks, posta/kargo, ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Fotoğraf

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi/Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi/Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Yasal Dayanağı:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler matbu form (CV) ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere CV bilgileriniz iş faaliyetleri ve işe alım-başvuru süreçleri kapsamında niteliklerinize uygun açık pozisyonlarda tekrar değerlendirilmek üzere hissedar, Akman Holding grup şirketleri talep üzerine ya da yasal yükümlülüklerimiz yahut hakkın kullanılması kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel kişiler ile paylaşılmaktadır.

Nihayetinde;

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda bildirilen amaçlar doğrultusunda; bizlere açıklamanıza konu olan ve Şirketimizin ilgili açık pozisyonuna uygunluğunuzu değerlendirebilmek, aynı pozisyona başvuran diğer adaylar ile karşılaştırma yapabilmek, insan kaynakları politikalarını ve süreçlerini tamamlamak ve yürütülmesini sağlamak, Şirket kültürümüz ile etik değerlerimize uygunluğunuzu değerlendirebilmek, teklif aşamasına gelindiğinde size özel hazırlanan ücret teklifimizi sunmak, eşitlik ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek Şirket güvenliğini sağlamak, adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, çalışan adayı yerleştirilmesi için gerekli iletişim aktivitelerini yapmak, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde Şirketimizde (grup şirketlerimiz de dahil) açılan herhangi bir aynı/benzer pozisyon için aday ile iletişime geçmek, herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, gerekli ise iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri icra etmek, Şirkete yöneltilen şikâyet ve talepleri yönetmek gibi süreçlerle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

ERSU, adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve Şirket açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır. Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri (ad, soyad), iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir. Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Şirket ile irtibat kurabilir. Adaylar, referans olarak irtibat kurulacak kişileri bu konu hakkında evvelce aydınlattığını ve muvafakatlerinin bulunduğunu Şirket’e garanti eder.

d- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve İmhası

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Bu kapsamda genel başvuru kapsamında ilettiğiniz CV (özgeçmiş) bilgileriniz iletme tarihinden itibaren 1 yıl boyunda Şirketimiz (grup şirketler de dahil) nezdinde aynı/benzer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere tutulacak, özellikle pozisyon bazlı ilettiğiniz başvurular ise ilgili açık pozisyonun kapatılmasıyla birlikte, KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodunda şirket içerisinde yayınlanan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası çerçevesinde imha edilecektir.

İşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır, bu süreçte çalışanlar için ayrı bir aydınlatma yapılmaktadır.

e- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ERSU talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Veriler Kurulu tarafından belirlenecek işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ERSU’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvk@ersu.com.tr mail adresine yapacağınız başvuru ile iletebilirsiniz. Ayrıca, söz konusu talep başvurusunun fiziki olarak ıslak imza ile imzalanmak suretiyle, ERSU’nun “İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 A Blok Balgat Çankaya/ANK.” adresine noter kanalıyla, iadeli posta yoluyla gönderilmesi, ya da şahsen başvuru yapılması da mümkündür. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup, üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ERSU’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 2. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 3. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 4. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvuru formunu edinmek için yukarıda belirtilen yollardan biriyle ERSU ile iletişime geçilmesi, veya ekteki formun indirilmesi yeterlidir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması, ayrıca talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Başkası adına vekaleten yapılan başvurularda, bu hususta yetki içeren vekaletnamenin ayrıca sunulması gereklidir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ERSU tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ERSU kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

ERSU’nun işbu aydınlatma metninde Kanundan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

ERSU MEYVE VE GIDA SAN. A.Ş.

Mersis No: 0336006047100035

Adres: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 A Blok Balgat Çankaya/ANK.

Telefon: (0312) 220 51 80

E-posta: kvk@ersu.com.tr

 

EK-1: KVK Başvuru Formu