Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Politikalar

Aydınlatma ve Rıza Metni

Aydınlatma ve Rıza Metni

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

a- Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. (Bundan sonra “ERSU” ve/veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ERSU tarafından, web sitesinde yer alan ürün bilgi talep formu vasıtasıyla potansiyel müşterilerden:

Kimlik Bilgisi (ad soyad), İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası) Müşteri İşlem Bilgisi (ileteceğiniz mesajlar, ürün bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgisi kategorilerinde kişisel veri (Bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, ticari faaliyet ve iş ilişkisi ile doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz;

-ERSU ürünlerinin sizlere sunulabilmesi, ürünlere ilişkin bilgi verilebilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)

- Ürünlere yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için sorulacak sorulara ve talep edilen bilgilere yanıt vermek amacıyla iletişim kurmak, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi)

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi)

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ERSU’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

c- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak ve 6698 sayılı Kanun’un 8/2 (a) bendinde yazılı şartlara uygun olmak üzere;

- ERSU’nun iş ortaklarına, hissedarlarına, grup şirketlerine, iştiraklerine,

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

-Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, aktarılmaktadır.

d- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, ilgili ERSU personeli, destek hizmeti aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitesi, kurumsal mail adresi, ürün bilgisi talep formu) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)
 • Ticari faaliyet ve mevcut/potansiyel iş ilişkisi ile doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi)
 • İlgili kişi tarafından alenileştirme, (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi)

hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. 

e- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve İmhası

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Bu kapsamda ürün bilgi talebi kapsamında ilettiğiniz kişisel verileriniz iletme tarihinden itibaren 12 ay boyunca Şirketimiz (grup şirketler de dahil) nezdinde tutulacak, ilgili süreler geçtikten sonra KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodunda şirket içerisinde yayınlanan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası çerçevesinde imha edilecektir.

Söz konusu imha prosedürü, yalnızca talep edilen bilgi ve sorulan sorular ile ERSU’ya ait ürünlere dair görüş ve önerilere ilişkin olmakla birlikte, söz konusu iletişim sonucunda satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş bütçelendirme, sözleşme, ödeme bilgileri)  ya da üçüncü kişiler ile lojistik iş birliği sağlanarak ürün gönderimi hususlarına ilişkin olarak veri işleme ve koruma hususlarında 6698 sayılı Kanun’a riayet edilmek suretiyle, sözleşme aşamasında ayrıca gerekli prosedürler işletilecek ve aydınlatmalar yapılacaktır.

f- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ERSU talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Veriler Kurulu tarafından belirlenecek işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ERSU’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvk@ersu.com.tr mail adresine yapacağınız başvuru ile iletebilirsiniz. Ayrıca, söz konusu talep başvurusunun fiziki olarak ıslak imza ile imzalanmak suretiyle, ERSU’nun “İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 A Blok Balgat Çankaya/ANK.” adresine noter kanalıyla, iadeli posta yoluyla gönderilmesi, ya da şahsen başvuru yapılması da mümkündür. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup, üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ERSU’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvuru formunu edinmek için yukarıda belirtilen yollardan biriyle ERSU ile iletişime geçilmesi, veya ekteki formun indirilmesi yeterlidir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması, ayrıca talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Başkası adına vekaleten yapılan başvurularda, bu hususta yetki içeren vekaletnamenin ayrıca sunulması gereklidir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ERSU tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ERSU kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

ERSU’nun işbu aydınlatma metninde Kanundan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

ERSU MEYVE VE GIDA SAN. A.Ş.

Mersis No: 0336006047100035

Adres: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 A Blok Balgat Çankaya/ANK.

Telefon: (0312) 220 51 80

E-posta: kvk@ersu.com.tr