Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Politikalar

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme PolitikasıAmaç:

Bu politikanın amacı Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı “Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Acıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin 26. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmek, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri, menfaat sahiplerimizi ve diğer tüm tarafları eşit, adil, doğru ve eşzamanlı bir biçimde bilgilendirmektir.

Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bu politikayı hazırlamıştır.
Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine uyar.

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve  gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve
kamuya açıklanır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirkette kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

Kapsam

Kamuya acıklanacak bilgilerin kapsamı  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun’daki duzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı “Ozel Durumların Kamuya Acıklanmasına İliskin Esaslar” Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

 1. Mevcut Yatırımcılar
 2. Potansiyel Yatırımcılar
 3. Menfaat sahipleri
 4. Düzenleyici kuruluşlar
 5. Kamuoyu

 

Bilgilendirme Araçları:
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 • Web sitesi  (İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır.
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
 • Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
 • Telefon, Faks vs.

 

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:
Şirket’in mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir ve Yönetim Kurulu onayını takiben SPK , İMKB düzenlemeleri ve İMKB bildirimleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da gönderilir.

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.

Özel Durum Açıklamaları:
SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda Yöentim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından  bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye ve KAP’a gönderilir.

Genel Kurul’a İlişkin Bilgilendirme:
Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve  internet ile kamuya duyurulur.

Açıklama ve Duyurular:

Şirket’in ticari faaliyetleri, güncel konulara getireceği yorumlar, beklentileri ile ilgili yapacağı açıklamalar için Yönetim Kurulu ilgili kişileri yetkilendirir. Yönetim Kurulu ve/veya yetkili personelin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda tanımlanan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:
Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine azami gayret gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.

Kar Dağıtım Politikası:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

Beklentilerin Açıklanması:
Şirket Bilgilendirme politikası çerçevesinde, şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler ve benzerleri hakkındaki beklentiler ve hedefler Ortaklık bütçe verileri dikkate alınarak açıklanabilir.  Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz.

Etik Kurallar:

Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

Kamuya yapılan açıklamalar dışında gelen sorular ve ayrıca yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar.