Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

I-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

Şirketimiz, hissedarları ile ilişkileri yönetmek için kurulmuş olan servisi; pay sahipleri ve aracı kuruluşlar ile ilişkilerini daha sistematik olarak yönetmeyi amaçlamıştır. Pay Sahipleri ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek Yatırımcı İlişkileri tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. 

Pay sahiplerinin her türlü soru, öneri ve taleplerini şirketimize ulaştırmaları teşvik edilerek; web sayfamızda ve şirket faaliyet raporunda yer alan adres, telefon ve elektronik posta adresine ulaşan talep ve soruların en kısa zamanda cevaplandırması hedeflenmektedir.

Talepte bulunan hissedarlarımıza tesislerimiz gezdirilmekte olup, talep halinde de gezdirilmeye devam edilecektir. Yatırımcı ilişkileri kapsamında periyodik olarak aracı kurum analistleri ve yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri ile birebir görüşmelerde toplu konferanslarda ya da ziyaretlerde Şirketimizi tanıtan ve faaliyet sonuçlarını değerlendirip projeksiyonlarını paylaşan bilgi alışverişleri yapılmaktadır.
Ersu kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi gereğince İnternet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerini ilgilendirebilecek ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri açıklamaktadır. Ayrıca, çalışanlar arası iletişimi artırmak ve çalışanları hızlı şekilde bilgilendirmek amacıyla kurumsal portal oluşturulmuştur.
Ersu’nun Kurumsal Yönetim Uygulamaları şirketimiz yönetimi, ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, kanun otoriteleri, tedarikçiler ve şirketin bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Dürüstlük
Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, kanun otoriteleri ve diğer, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik
Gıda Sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara, çalışanlara ve kanun otoritelerine açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık
Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk
Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Gizlilik
Başta müşterilerin ticari bilgileri olmak üzere hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi ve işlem detayını, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşmayız.

Şeffaflık
Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirketimizle ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz.

Ersu kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi gereğince İnternet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerini ilgilendirebilecek ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri açıklamaktadır. Ayrıca, çalışanlar arası iletişimi artırmak ve çalışanları hızlı şekilde bilgilendirmek amacıyla portal oluşturulmuştur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5'te sayılan ve İnternet sitesinde yer alması istenen bilgiler:

  • Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu
  • Ticaret sicili bilgileri
  • Ortaklık ve yönetim yapısı
  • Özel durum açıklamaları
  • Ana sözleşmenin son hali
  • Yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar
  • Genel Kurul toplantılarının gündemleri, toplantı tutanakları
  • Vekâleten oy kullanma formu

Ersunun sitesinde güncel olarak yer almaktadır. Bu bilgilerin dışında, şirketimizin vizyon, misyon ve hedefleri, tarihçesi, Yönetim Kurulu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, iştirakler, temettü hedefleri ve sermaye artırımları, şirketimizle ilgili haberler de sitede yer almaktadır.

SPK'nın belirlemiş olduğu ve dört ana bölümden oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri genel hatlarıyla uygulanmakta, uygulanmayan hususlar gerekçe ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde detaylı olarak açıklanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimiz elde ettiği finansal sonuçlarla en yüksek piyasa değerini yakalayabilme gayreti içerisinde olup Esas Sözleşmesinde belirlenen kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca her yıl ortaklarına Dağıtılabilir Dönem Karına göre temettü dağıtılması hedeflenmektedir.

Payların Devri
Şirketimiz hisse senetlerinin devri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayıp Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirketimiz tarafından bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları içinde Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altında Faaliyet Raporunda ve İnternet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Halka açık bir şirket olmanın sorumluluğu ile Şirketimiz yatırımcıların eş anlı bilgilendirilmesi ve kamunun aydınlatılması konusunda Özel Durumlar Tebliğine hassasiyetle riayet etmektedir. Bu konuda da Özel Durum Açıklamalarının kurallara uygun yapılması için düzenli olarak personelimiz eğitimlerle bilgilendirilmekte ve yetiştirilmektedir. Şirketimiz yaşanan ve tebliğ kapsamına giren tüm gelişmeler yatırımcılarımıza ve kamuya ivedilikle duyurulmaktadır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanımızın katıldığı basın toplantıları düzenlenmekte ve gelişmeler aktarılmaktadır.

Bu politika gereği ERSU, kamuyu zamanında aydınlatmak ve bilgilerin eksiksiz, güvenilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmasını sağlamak için Yatırımcı İlişkileri görevlendirmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirketin performansını ve stratejilerini en hatasız ve şeffaf şekilde sunmakla yükümlüdür.
Her dönem itibariyle Ersu’nun bağımsız denetimden geçmiş finansal sonuçları basın bülteni vasıtasıyla kamuya duyurulmakta, mali tablolara ilişkin sunum hazırlanmakta ve yatırımcı ilişkileri sitesinde paylaşılmakta, bilgilendirme yapılmaktadır.

III – Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiş 5 üye seçilmiştir. Ayrıca 2 Denetçi bulunmaktadır.
Şirketin genel olarak sevk ve idaresi ile şirket iş ve faaliyetlerinin kontrolü Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu düzenli olarak toplanmakta ve ayda birde tüm grup şirketlerimiz ve faaliyetlerimizin değerlendirilmesi, icrai işlemleri görüşmek için icra kurulu toplantıları yapılmaktadır.

IV-İç Kontrol

Mekanizması
Şirketimiz organizasyonu içerisinde İç Denetim Kurulu oluşturulmuştur. İç Denetim Kurulu’nun çalışma esasları ile görev ve yetkileri Yönetmelik ile belirlenmiştir.

V-Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan Personel Yönetmeliği Şirketimiz içerisindeki çalışma düzeni, Ast-Üst İlişkileri, Sorumluluk, Şirket Yararını Gözetme, Müşteri ve İş Sahipleriyle İlişkiler, Devam Mecburiyeti, Devir ve Teslim, Sır Saklama, Ticari Faaliyet ve Şirket Dışında Çalışma Yasağı, Akrabalık İlişkisi, Şirketle İlgili Yayın ve Demeç, İş Güvencesi, Dilek ve Şikayetler gibi konuları düzenleyen etik kuralları içermektedir.

Menfaat Sahipleri
Faaliyet raporumuzda vizyon, misyon ve hedefler bölümünde belirtildiği üzere, personelin gelişimini destekleyerek, motivasyon ve iş tatmini yaratmak şirketimizin ana hedeflerinden birisidir. Şirketimizin ve grup şirketlerimizin yazılı veya yazılı olmayan ve tüm personelimiz tarafından bilinen ilkeleri, davranış kuralları ve şirketlerimiz içindeki veya dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar bir arada toplanmış ve Etik ve Mesleki İlkeler olarak uygulanmaktadır. Etik İlkeler her kademedeki çalışanının tutum ve davranışları ile şirket içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacını içermektedir.


BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Yatırımcıların gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki her tür bilgiye anında ulaşabilmesi, ortaklığımız hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyen ya da etkilemeyen şirketle ilgili bilgi, mali tablolar, finans analizleri ve sair bilgiler, şeffaflık politikamıza uygun olarak, internet sitemizden yapacağımız duyurular ile ayrıca gerekli gördüğümüz zamanlarda da basın-yayın ve görsel yayın araçları yoluyla yapılacaktır.

Bunun dışında belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar, faaliyet raporları, mali tablolara yatırımcılar internet sitemizden anında ulaşabilecek, şayet bu şekilde yatırımcı bilgiye ulaşamıyorsa yazışma yoluyla şirketimizden talep edilmesi durumunda gerekli bilgi sunulacaktır.

Ortaklığımız hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler şirketimiz merkezi tarafından mümkün mertebe takip edilerek internet sitemizde yayınlanmak için azami çaba sarf edilecektir. Basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan ancak ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması gerektiğinde ortaklık temsilcisi basın toplantısı veya basın-yayın ya da görsel basında röportaj vererek kamuoyunu bilgilendirecektir. Bu konuda yapılacak basın-yayın ya da görsel yayında yapılan açıklamalar yayından itibaren internet sitesinde 6 ay boyunca yatırımcının bilgilendirilmesine hazır tutulacaktır.

Ayrıca ortaklık tarafından idari sorumluluğu bulunan personel internet sitesinde ilan edilecek (ortaklık bu listenin tamamını ya da bir kısmını ilan etmekte serbesttir.) ve değişikliği halinde de bu kişilerin belirlenmesindeki genel kriterler, yeni personelin özgeçmişi yanında ilan edilecektir. Ayrıca işbu idari personel hakkında ortaklığımızın gördüğü lüzum üzerine yapılacak açıklama internet üzerinden yapılacak ve almış oldukları ödül ya da eğitimler hakkında gerektiğinde internet sitemizden bilgi aktarımı yapılacaktır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak idari personel ve diğer içeriden bilgi öğrenen kişilerle mesleki sorumlulukları olmaması halinde (meslek kuralları içinde bilgileri gizli tutmalarının mesleki sorumluluğu olduğuna dair düzenleme yoluyla) ortaklığımızın tüzel kişiliği ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanacak olup, işbu sözleşmeyle içeriden öğrenilen bilgilerin yayılmasının engellenmesi sağlanacaktır.