Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Yatırımcı İlişkileri

Vekaletname Örneği

Vekaletname Örneği

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş'nin …/…/201.. günü, saat …:….'da Uğur Mumcu Caddesi No:10 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA adresinde yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...........................................................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (varsa talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

A) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.


ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI


İMZASI ADRESİ