Ersu'dan Evinize

Ersu'dan Evinize
Online Satış

Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu komiteleri ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu komiteleri ve Çalışma Esasları

 Komiteler

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

NURHAN KARA

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

SEVDA ÇAĞLAYAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

NURHAN KARA

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

SEVDA ÇAĞLAYAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

HİCRAN GÖKMEN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

NURHAN KARA

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

SEVDA ÇAĞLAYAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

 
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite’nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket’in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket’in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin
görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.